Algemene voorwaarden voor de verkoop van cosmetische producten op de website Valdyskincare.com

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

1.1. Valdyskincare is een webplatform, toegankelijk op www.valdyskincare.com (de “Site”), beheerd door Valdie M, Hofweg n8, 1745 Opwijk, ingeschreven bij Carrefour Bank.
(de “Site”) uitgebaat door Valdie M, Hofweg n8, 1745 Opwijk, geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder des Entreprises onder nummer 89020950640, waarvan het intercommunautaire BTW-nummer is BE0846803169 (de “Verkoper”), en wiens e-mailadres is info@valdyskincare.com.

1.2 Op de Site biedt de Verkoper producten te koop aan die elke gebruiker van de Site, die voldoet aan
de bijbehorende voorwaarden om in aanmerking te komen, online kunnen kopen (de “Klant(en)”).

1.3. De gebruiker van de site is iedere natuurlijke persoon die een overeenkomst op afstand aangaat met
de Verkoper om de Items van de Verkoper te verwerven of te gebruiken voor andere doeleinden dan professionele professioneel gebruik (de “Klant(en)”).

1.4. De aangeboden producten (de “Artikel(en)”) zijn cosmetische producten en bijbehorende
gerelateerde accessoires.

ARTIKEL 2 – DOEL

2.1. VALDYSKINCARE biedt de klant cosmetische producten en aanverwante accessoires,
in overeenstemming met de specificaties op het blad van het geraadpleegde artikel en met de huidige
algemene voorwaarden.

ARTIKEL 3 – TOEPASSINGSGEBIED EN VOORWAARDEN

3.1. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn zonder beperking of voorbehoud van toepassing op de
met uitsluiting van alle andere voorwaarden, op alle verkopen van Artikelen die de Verkoper met Klanten sluit met de klanten. Zij zijn bedoeld om hun contractuele relatie te regelen en bepalen dus de
rechten en verplichtingen van de partijen in het kader van de verkoop en download van de artikelen via de www.valdyskincare.com website.
Zij specificeren met name de voorwaarden voor bestelling, betaling, verzending en beheer
van elke terugzending van door de Klant bestelde defecte artikelen.

3.2 Door de Site te gebruiken en/of een bestelling te plaatsen, erkent de Klant dat hij in staat is om
vereist is om de Artikelen aan te schaffen, verklaart dat hij/zij deze heeft gelezen en begrepen.
algemene verkoopvoorwaarden en deze hebben aanvaard door het daartoe bestemde vakje aan te kruisen vóór de uitvoering van de online bestelprocedure.
Bij gebreke daarvan heeft de verkoper het recht de voorafgaande toestemming van de
ouders of voogd of wettelijke vertegenwoordiger om een bestelling te plaatsen. Als de
merkt dat de bestelling is gedaan door een minderjarige, behoudt de Verkoper zich het recht voor om de
het recht om de bestelling te weigeren zonder terugbetaling.

3.3. Deze Algemene Voorwaarden kunnen rechtstreeks op de Site worden geraadpleegd.
Zij kunnen op verzoek ook per e-mail aan de Klant worden toegezonden.

ARTIKEL 4 – BESCHIKBAARHEID VAN ARTIKELEN

4.1. De voornaamste kenmerken van de Artikelen, waarvan de Klant verplicht kennis moet nemen
voor het plaatsen van een bestelling worden gepresenteerd op de Site.
De foto’s en grafische voorstellingen op de Site, met name die ter illustratie van de Artikelen, zijn niet contractueel en niet contractueel en kunnen niet onder de verantwoordelijkheid van de verkoper vallen.

4.2. De aanbiedingen van de artikelen zijn binnen de grenzen van de beschikbare voorraden zoals gespecificeerd op het moment van de bestellen en worden te koop aangeboden in de volgende gebieden: Europese Unie, Zwitserland Europese Unie, Zwitserland, Noorwegen, Verenigd Koninkrijk.
De Verkoper doet alle redelijke inspanningen om de beschikbaarheid van de Artikelen in real time weer te geven op de op de Site in real time, maar kan niet verantwoordelijk worden gehouden als een item niet langer beschikbaar is voor beschikbaar om de door de Klant geplaatste bestelling uit te voeren. In geval van onbeschikbaarheid van een van de bestelde producten, zal de Klant hiervan op de hoogte worden gebracht en zal hij de mogelijkheid hebben om de volgende wijzigingen aan te brengen
bestelling of deze te annuleren, in welk geval de Klant het bedrag van de bestelling terugbetaald zal krijgen, indien deze reeds is de bestelling, als deze al betaald is.

4.3 In geval van een bestelling naar een ander grondgebied dan de Europese Unie is de Klant
de importeur van het (de) betrokken artikel(en). Douanerechten of andere lokale belastingen of invoerrechten of belastingen of staatsbelastingen kunnen verschuldigd zijn en komen ten laste van de Klant en zijn de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Klant.
en zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Klant. De Verkoper behoudt zich het recht voor elke bestelling van buiten de De Verkoper behoudt zich het recht voor elke bestelling buiten de Europese Unie te weigeren zonder dit te moeten rechtvaardigen.

ARTIKEL 5 – BESTELLINGEN EN CONTRACTEN

5.1. De keuze en de aankoop van een Artikel zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Klant, en het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de juistheid van de bestelling te controleren en eventuele fouten onmiddellijk te melden. om de juistheid van de bestelling te controleren en eventuele fouten onmiddellijk te melden.

5.2. Als een aanbieding een beperkte geldigheidsduur heeft of aan bepaalde voorwaarden is onderworpen, is dat altijd uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.
5.3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige beschrijving van de aangeboden artikelen en de
bestelproces. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om de Klant in staat te stellen om
om het aanbod naar behoren te evalueren.
5.4. De bestelling van de Klant is volledig en de verkoop wordt als definitief beschouwd zodra de Klant
klant heeft besteld op de website.

5.5. De Klant kan 24 uur per dag en 7 dagen per week een bestelling plaatsen op de Site. Om een
artikel, moet de Klant het aan het winkelmandje toevoegen. Vervolgens moet de klant het formulier
met zijn persoonlijke gegevens, een geldig e-mailadres en zijn factuurgegevens.
factureringsinformatie. De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van de onjuiste De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van een onjuiste mededeling van de factuurgegevens of het e-mailadres.

In de laatste fase van het bestelproces krijgt de Klant een samenvatting van de bestelling en wordt hem gevraagd om bestelling en zal gevraagd worden deze Algemene Verkoopvoorwaarden te aanvaarden en te bevestigen bevestig de betaling.

De Verkoper is in geen geval verantwoordelijk voor vertragingen in het verzenden van de link waarmee de bestelling kan worden gedownload als deze vertragingen
bevel indien deze vertraging te wijten is aan de weigering van betaling door de verstrekker van het
van de debetkaart van de Klant. Geen enkele bestelling wordt aanvaard of verwerkt zonder een geldige betaling geldige betaling op naam van de (geregistreerde) kaarthouder.

ARTIKEL 6 – LEVERING

6.1. De levering van de geselecteerde artikelen geschiedt door verzending naar het adres en volgens de methode gekozen door de Klant.

6.2. De genoemde levertijden zijn indicatief.

ARTIKEL 7 – PRIJZEN

7.1. De Artikelen worden verkocht tegen de prijzen die gelden op de Site op het moment dat de bestelling door de Verkoper wordt geregistreerd. De prijzen zijn uitgedrukt in euro’s en zijn inclusief alle belastingen.
De prijzen houden rekening met eventuele kortingen die door de Verkoper op de Site worden toegekend. Ze zijn vast en onherroepelijk, gedurende hun geldigheidsperiode zoals aangegeven op de Site, waarbij de Verkoper zich het recht voorbehoudt, buiten deze geldigheidsperiode, naar eigen goeddunken wijzigingen aan te brengen.
prijzen op elk moment.

7.2. De communicatiekosten in verband met de toegang tot en het gebruik van de site voor het downloaden van de De artikelen zijn voor rekening van de Klant.

7.3. Een factuur wordt door de Verkoper elektronisch verzonden na ontvangst van de betaling.

ARTIKEL 8 – BETALING

8.1. De prijs is betaalbaar via beveiligde betaling, volgens de volgende beperkte betalingswijzen
met Visa of Mastercard, met Maestro debetkaart.

8.2. De Verkoper is niet verplicht de door de Klant bestelde Artikelen te leveren indien de Klant de prijs niet volledig betaalt overeenkomstig de bovengenoemde voorwaarden. Door de Klant gedane betalingen worden pas als definitief beschouwd wanneer de Verkoper de verschuldigde bedragen daadwerkelijk heeft ontvangen.
De bestelde artikelen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de koopprijs en de eventuele kosten die bij de bestelling zijn aangegeven.
Bovendien behoudt de Verkoper zich het recht voor, in geval van niet-naleving van voornoemde betalingsvoorwaarden, de door de Klant geplaatste bestellingen op te schorten of te annuleren.

ARTIKEL 9 – HERROEPINGSRECHT

9.1. Artikelen kunnen alleen worden teruggestuurd als de Klant een herroepingsrecht heeft in het land waarin hij/zij herroepingsrecht in het land waar hij/zij zich bevindt, en overeenkomstig de daarin vastgestelde voorwaarden.

9.2 Door alle in artikel 5 bedoelde stappen te ondernemen en aldus de verkoop definitief te maken, verklaart de Klant uitdrukkelijk De Klant doet uitdrukkelijk afstand van elk herroepingsrecht.

ARTIKEL 10 – GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VERKOPER

10.1. De door de Verkoper verkochte Artikelen genieten van rechtswege en zonder bijkomende betaling
betaling, overeenkomstig de wettelijke bepalingen van :

 • de wettelijke garantie van conformiteit; en
 • De wettelijke garantie wegens verborgen gebreken die het verkochte artikel ongeschikt maken of het gebruik ervan in die mate beperken
  het gebruik van het verkochte artikel dat de klant het niet of slechts in mindere mate zou hebben verworven. prijs als hij ervan had geweten.

10.2. De Verkoper is niet aansprakelijk in de volgende gevallen:

 • Niet-naleving van de wetgeving van het land waar de artikelen zijn besteld; en
 • Misbruik, gebruik voor beroepsdoeleinden, nalatigheid van de Klant, alsmede in geval van normale slijtage van het Artikel, ongeval of overmacht.

10.3 In geval van een gebrek aan overeenstemming en na ontvangst van het gebrekkige artikel per e-mail, zal de verkoper het artikel vervangen, indien nodig door een soortgelijk artikel.
De Klant beschikt over een termijn van 15 dagen vanaf de datum van ontvangst van het product om het gebrekkige artikel per e-mail terug te sturen.

ARTIKEL 11 – ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING

11.1. De Verkoper voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
De aan de Klant gevraagde persoonsgegevens zijn uitsluitend die welke noodzakelijk voor de verwerking van de bestelling en de opstelling van de facturen, met name.

11.2. De voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens door de Verkoper worden gespecificeerd in het hier toegankelijke beleid inzake persoonsgegevens.
Deze gegevens kunnen worden meegedeeld aan alle partners van de Verkoper die belast zijn met de uitvoering, de verwerking, het beheer en de betaling van de bestellingen.

11.3. De Klant beschikt over een permanent recht van toegang, wijziging, rechtzetting en verzet met betrekking tot de gegevens die hem betreffen.
De Klant kan deze rechten uitoefenen door te schrijven naar het volgende e-mailadres
info@valdyskincare.com of naar het volgende postadres Hofweg n8, 1745 Opwijk.

Een antwoord op het verzoek van de Klant zal binnen 30 dagen worden verzonden.

ARTIKEL 12 – INTELLECTUELE EIGENDOM

12.1. De inhoud van de Site is eigendom van de Verkoper en zijn partners en wordt beschermd door de Belgische en Europese wetten op de intellectuele eigendom.
Elke gehele of gedeeltelijke reproductie van deze inhoud is ten strengste verboden en kan een inbreuk op het auteursrecht vormen.

ARTIKEL 13 – TOEPASSELIJK RECHT – TAAL

13.1. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden en de daaruit voortvloeiende verrichtingen worden beheerst door en onderworpen aan het Belgische en Europese recht.

13.2. Indien deze voorwaarden in een of meer vreemde talen worden vertaald
talen, wordt in geval van geschil alleen de Franse tekst als authentiek beschouwd.

ARTIKEL 14 – GESCHILLEN EN JURISDICTIE

14.1 Indien een geschil met betrekking tot de geldigheid, de uitvoering of de interpretatie van dit contract voor de burgerlijke rechter wordt gebracht, is het onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Henegouwen, waaraan uitdrukkelijk bevoegdheid wordt toegekend.
14.2. De Klant wordt ervan in kennis gesteld dat hij in geval van een geschil in elk geval een beroep kan doen op de klassieke bemiddeling of op elke alternatieve methode van geschillenbeslechting (bijvoorbeeld verzoening).

ARTIKEL 15 – PRECONTRACTUELE INFORMATIE – AANVAARDING DOOR DE KLANT

15.1. De Klant erkent vóór het plaatsen van zijn bestelling te zijn geïnformeerd over
op leesbare en begrijpelijke wijze, van deze algemene verkoopvoorwaarden en van
alle nodige informatie en details, en in het bijzonder

 • de essentiële kenmerken van de bestelde artikelen, rekening houdend met het gebruikte communicatiemedium en de betrokken artikelen
  De essentiële kenmerken van de bestelde artikelen, rekening houdend met het gebruikte communicatiemedium en de betrokken artikelen;
 • De prijs van de Artikelen en eventuele kosten;
 • Informatie over de identiteit van de verkoper, zijn post-, telefoon- en elektronische contactgegevens en zijn activiteiten,
 • Informatie over de identiteit van de verkoper, zijn post-, telefoon- en elektronische contactgegevens en zijn activiteiten, indien deze niet uit de context blijken;
 • Informatie over de wettelijke en contractuele garanties en de wijze van uitvoering daarvan
  uitvoering;
 • De mogelijkheid om in geval van een geschil een beroep te doen op conventionele bemiddeling;
 • Informatie over het herroepingsrecht (bestaan, voorwaarden, termijn, wijze van uitoefening en vorm)
  van de uitoefening van dit recht en het standaardformulier voor herroeping), de mogelijkheid om de

in geval van een gebrek, de annuleringsmodaliteiten en andere belangrijke contractuele voorwaarden.
belangrijk.
Het feit van een bestelling op de Site impliceert de volledige aanvaarding van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden.
Verkoopsvoorwaarden, die uitdrukkelijk wordt erkend door de Klant, die afstand doet,
In het bijzonder doet de Klant afstand van het recht zich te beroepen op elk tegenstrijdig document dat niet aan de Verkoper kan worden tegengeworpen.